Eτος 9ον: 423 - 422 π.χ.

Eτος 9ον: 423 - 422 π.χ.

Ετησία ανακωχή Λακεδαιμονίων και Αθηναίων

Εις την αρχήν αμέσως του επομένου έαρος, οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι συνωμολόγησαν ανακωχήν ενός έτους. Οι Αθηναίοι, διότι εσκέφθησαν ότι ο Βρασίδας θα ημποδίζετο ν αποσπάση και άλλας πόλεις από την συμμαχίαν των, πριν τους δοθή καιρός να παρασκευασθούν και συγχρόνως, αν τούτο ήτο προς το συμφέρον των, ημπορούσαν να φθάσουν εν τω μεταξύ εις γενικωτέραν συνεννόησιν. Οι Λακεδαιμόνιοι, εξ άλλου, οι οποίοι εννόουν τα αληθή ελατήρια των Αθηναίων, διότι εσκέφθησαν ότι, αφού οι τελευταίοι εδοκίμασαν άπαξ τα καλά της διακοπής των δεινών και ταλαιπωριών του πολέμου θα επόθουν συγχρόνως να συμφιλιωθούν και να συνάψουν οριστικήν ειρήνην, αποδίδοντες τους αιχμαλώτους της Σφακτηρίας. Διότι προ πάντων ενδιέφερεν αυτούς η απόδοσις των αιχμαλώτων τούτων, εφόσον ο Βρασίδας ήτο νικητής. Εάν δε πάλιν ενδεχομένη επέκτασις των επιτυχιών του και αποκατάστασις πλήρους ισορροπίας δυνάμεων προς τους Αθηναίους επρόκειτο να έχη ως αποτέλεσμα να χάσουν τους αιχμαλώτους, έστω καί αγωνιζόμενοι προς τους Αθηναίους υπό όρους ισότητος, θα ήτο αβέβαιον αν θα επεκράτουν τελικώς. Συνωμολογήθη, ως εκ τούτου, μεταξύ αυτών και των συμμάχων των η επομένη ανακωχή.
118. (1) "Όσον αφορά τον ναόν και το Μαντείον του Πυθίου Απόλλωνος συμφωνούμεν ότι καθείς ημπορεί να προσέρχεται αδόλως και αφόβως δια να συμβουλεύεται τον θεόν, σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα έθιμα. Οι Λακεδαιμόνιοι και οι λοιποί ομόσπονδοι, όσοι είναι παρόντες, συμφωνούν εις τούτο, και αναλαμβάνουν να στείλουν απεσταλμένους εις τους Βοιωτούς και Φωκείς και κάμουν ό,τι ημπορούν δια να τους πείσουν να συμφωνήσουν και εκείνοι.
(2) "Όσον αφορά τον θησαυρόν του θεού, συμφωνούμεν και οι δυο και όσοι άλλοι ήθελαν προσχωρήσει εις την συμφωνίαν να φροντίσωμεν δια την ανακάλυψιν των σφετεριστών, σύμφωνα με το ορθόν, το δίκαιον και τα πατροπαράδοτα έθιμα. Ως προς τα δύο λοιπόν αυτά σημεία, οι Λακεδαιμόνιοι και οι λοιποί ομόσπονδοι είναι σύμφωνοι κατά τα ανωτέρω.
(3) "Οι Λακεδαιμόνιοι και οι λοιποί ομόσπονδοι συμφωνούν ακόμη και εις τα εξής: Εάν οι Αθηναίοι δέχωνται την συνομολόγησιν ανακωχής, καθέν από τα δύο μέρη θα μείνη εντός του εδάφους του, διατηρουμένου του σημερινού εδαφικού καθεστώτος. Οι Αθηναίοι εις την Πύλον δεν θα υπερβαίνουν την Βουφράδα και τον Τομέα. Μεταξύ των Αθηναιίων που είναι εις τα Κύθηρα και του εδάφους της Πελοποννησιακής ομοσπονδίας δεν θα υπάρχη επικοινωνία ούτε από το εν μέρος ούτε από το άλλο. Εις την Νίσαιαν και την Μινώαν, οι Αθηναίοι δεν θα υπερβαίνουν την οδόν η οποία οδηγεί από την πύλην, που είναι πλησίον του ηρώου του Νίσου, προς τον ναόν του Ποσειδώνος και από τον ναόν του Ποσειδώνος κατ ευθείαν προς την γέφυραν, την άγουσαν εις Μινώαν. Ούτε, εξ άλλου οι Μεγαρείς και οι σύμμαχοί των θα υπερβαίνουν την οδόν αυτήν. Θα κρατήσουν ωσαύτως οι Αθηναίοι την νήσον, την οποίαν κατέλαβαν, υπό τον όρον να μην υπάρχει επικοινωνία ούτε από το εν μέρος ούτε από το άλλο, καθώς και ό,τι σήμερον κατέχουν εις την Τροιζήνα, σύμφωνα με την συνεννόησίν των προς τους Τροιζηνίους.
(4) "Όσον αφορά την θαλασσοπλοΐαν, οι Λακεδαιμόνιοι και οι σύμμαχοί των θα δικαιούνται να πλέουν εις τα παράλια της Λακεδαίμονος και των λοιπών ομοσπόνδων, όχι όμως με πολεμικά πλοία, αλλά μόνον με κωπήλατα εμπορικά σκάφη, χωρητικότητος πεντακοσίων ταλάντων κατ ανώτατον όριον (12 μισό περίπου τόννων).
(5) "Εις τους κήρυκας, τους πρέσβεις και τους ακολούθους των, όσοι δήποτε κρίνονται αναγκαίοι, παρέχεται πλήρης ασφάλεια, δια να μεταβαίνουν δια ξηράς ή δια θαλάσσης εις την Πελοπόννησον και τας Αθήνας, χάριν του τερματισμού του πολέμου ή της διαιτητικής λύσεως των διαφορών, ή δια να επιστρέφουν οπίσω.
(6) "Κατά την διάρκειαν της ανακωχής δεν θα γίνωνται δεκτοί ούτε από το εν μέρος ούτε από το άλλο οι αυτόμολοι, είτε ελεύθεροι, είτε δούλοι.
(7) "Και τα δύο μέρη αναλαμβάνουν να δίδουν αμοιβαίως λόγον των πράξεών των, κατά την πατραπαράδοτον συνήθειαν λύοντες τας διαφοράς των δια της δικαστικής οδού, και όχι δια της προσφυγής εις τα όπλα.
(8) "Υπό τους όρους αυτούς, οι Λακεδαιμόνιοι και οι σύμμαχοί των είναι έτοιμοι να υπογράψουν την ανακωχήν. Αλλ εάν έχετε να προτείνετε τίποτε καλύτερον ή δικαιότερον, έλθετε εις την Λακεδαίμονα δια να εκθέσετε τας ιδέας σας. Διότι καμμίαν δικαίαν πρότασίν σας δεν θ αποκρούσουν ούτε οι Λακεδαιμόνιοι ούτε οι σύμμαχοί των. Οι πρέσβεις, εν τούτοις, που θα στείλετε, πρέπει να έχουν πληρεξουσιότητα να υπογράψουν όπως εζητήσατε και σεις από ημάς. Και η ανακωχή συνομολογείται δι εν έτος".
ΟΥΤΩΣ ΕΨΗΦΙΣΕΝ Ο ΔΗΜΟΣ
"Η φυλή Ακαμαντίς επρυτάνευεν, ο Φαί-νιππος ήτο γραμματεύς, ο Νικιάδης προήδρευε. Ο Λάχης αφού επεκαλέσθη την καλήν τύχην του Αθηναϊκού λαού, επρότεινε την συνομολόγησιν ανακωχής, επί τη βάσει των όρων, τους οποίους δέχονται οι Λακεδαιμόνιοι και οι σύμμαχοί των. Η συνέλευσις του λαού απεφάσισε να δεχθή την ανακωχήν δι εν έτος, αρχόμενον σήμερον, δεκάτην τετάρτην ημέραν του μηνός Ελαφηβολιώνος. Κατά το χρονικόν τούτο διάστημα, πρέσβεις και κήρυκες να σταλούν αμοιβαίως, δια να διαπραγματευθούν περί των όρων του τερματισμού του πολέμου. Οι στρατηγοί και οι πρυτάνεις θα συνεκάλουν συνέλευσιν του λαού, εις την οποίαν να συζητηθή κατά πρώτον λόγον το ζήτημα της ειρήνης, επί τη βάσει των προτάσεων, τας οποίας θα έφερεν η πρεσβεία των Λακεδαιμονίων προς τερματισμόν του πολέμου. Και οι παρόντες πρέσβεις ν αναλάβουν ευθύς αμέσως ενώπιον της συνελεύσεως την υποχρέωσιν να διατηρήσουν πιστώς καθ όλον το έτος την ανακωχήν".
119. Η ανωτέρω συμφωνία συνωμολογήθη και εβεβαιώθη με όρκον την δωδεκάτην του Σπαρτιατικού μηνός Γεραστίου από τους Λακεδαιμονίους και τους συμμάχους των, αφ ενός, και από τους Αθηναίους και τους συμμάχους των, εξ άλλου. Αντιπρόσωποι δια την συνομολόγησιν και επικύρωσιν ήσαν εκ μέρους των Λακεδαιμονίων οι εξής: ο Ταύρος, υιός του Εχετιμίλα, ο Αθηναίος, υιός του Περικλείδα, και ο Φιλοχαρίδας, υιός του Ερυξιλαΐδα. Εκ μέρους των Κορινθίων, ο Αινέας, υιός του Ωκύτου, και ο Ευφαμίδας, υιός του Αριστωνύμου εκ μέρους των Σικυωνίων, ο Δομότιμος, υιός του Ναυκράτους, και ο Ονάσιμος, υιός του Μεγακλέους εκ μέρους των Μεγαρέων, ο Νίκασος, υιός του Κεκάλου, και ο Μενεκράτης, υιός του Αμφιδώρου εκ μέρους των Επιδαυρίων, ο Αμφίας, υιός του Ευπαλίδου. Εκ μέρους των Αθηναίων δε, οι στρατηγοί Νικόστρατος, υιός του Διειτρέφους, Νικίας, υιός του Νικηράτου, και Αυτοκλής, υιός του Τολμαίου.
Αυτοί λοιπόν υπήρξαν οι όροι της ανακωχής, κατά την διάρκειαν της οποίας δεν έπαυαν διαπραγματευόμενοι την συνομολόγησιν διαρκεστέρας ειρήνης.


Ιστορία

 • Βρέθηκε ο θολωτός τάφος του θρυλικού Βασιλιά της Μεσσήνης, Αριστόδημου!

  265 ΕμφανίσειςSuper User
  Βρέθηκε ο θολωτός τάφος του θρυλικού Βασιλιά της Μεσσήνης, Αριστόδημου! Ναι όσο απίστευτο και να φαίνεται, βρέθηκε ο θολωτός τάφος του θρυλικού Βασιλιά της Αρχαίας Μεσσήνης, Αριστόδημου, ο οποίος για...
 • Ένα συγκλονιστικό γεγονός ασυγχώρητα διαγραμμένο από τα βιβλία της Ιστορίας μας!

  244 ΕμφανίσειςSuper User
  Ένα συγκλονιστικό γεγονός ασυγχώρητα διαγραμμένο από τα βιβλία της Ιστορίας μας! «Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, 27 Απριλίου 1941, η πρώτη τους δουλειά ήταν να στείλουν ένα απόσπασμα υπό το λοχα...
 • πηγή θεμάτων μεταξύ άλλων : www.vlasi.gr (ευχαριστούμε τον Κύριο Τάσο Αποστολόπουλο)

  268 ΕμφανίσειςSuper User
  πηγή θεμάτων μεταξύ άλλων : www.vlasi.gr (ευχαριστούμε τον Κύριο Τάσο Αποστολόπουλο)  
 • Ο Γιώργος Τσαπόγας δήμαρχος το 1891

  248 ΕμφανίσειςSuper User
  Ο Γιώργος Τσαπόγας δήμαρχος το 1891 Παραμονές των εκλογών του 1891 είχαμε την σύγκρουση των αδελφών Τσαπόγα του Δημάρχου Αναστάσιου και του Γιώργου. Αιτία της σύγκρουσης ήταν η απόφαση του Αναστάσιου...
 • ΡΕΝΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  282 ΕμφανίσειςSuper User
  ΡΕΝΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο Παναγιώτης Ρένεσης γεννήθηκε και μεγάλωσε την περίοδο της Τουρκοκρατίας στο Χατζή. Με την έναρξη της Επανάστασης του 1821, ακολούθησε τα αγωνιστικά βήματα του συγγενούς του Αλεβί...
 • Δημητρακόπουλος ή Δημητρακάς δήμαρχος το 1866

  223 ΕμφανίσειςSuper User
  Δημητρακόπουλος ή Δημητρακάς δήμαρχος το 1866 Στις εκλογές του 1866 αντιμέτωπος του δημάρχου Σπύρου Ζανιώτη ήταν ο Δημητρακόπουλος Νικόλαος ή Δημητρακάς . Μετά από μια σκληρή εκλογική μάχη ο Δημητρακ...
 • Δήμος Βουφράσου -Βουφράδος

  286 ΕμφανίσειςSuper User
  Δήμος Βουφράσου -Βουφράδος Το 1840 Όθωνας αναζητούσε στην αυτοδιοίκηση ένα πιο συγκεντρωτικό και ευέλικτο σύστημα, κάτι που η υπάρχουσα κατάσταση στους δήμους δεν του το παρείχε. Αποφάσισε, λοιπόν, τ...
 • Δήμος Σκάρμιγκας - 1836

  255 ΕμφανίσειςSuper User
  Δήμος Σκάρμιγκας - 1836 Στα 1836 δημιουργείται ο Δήμος Σκάρμιγκας. Περιελάμβανε τα χωριά Σκάρμιγκα ( Ευεργέτιδα) Πρωτεύουσα , Νάσια , Μανιάκι , Κοντογόνι , Βλάσι , Μαργέλι , Μηλιώτη , Μπέσα ή Μπέζια ...
 • Ένα έγγραφο του 1845

  228 ΕμφανίσειςSuper User
  Ένα έγγραφο του 1845 Το 1845 εκκλησιαστικός επίτροπος του δήμου Βουφράδας για τα χωριά Βλάση, Δάρα, Ζαϊμογλι, Κουρτάκι, Ματαράγκα, Πελεκανάδα και Χατζή ήταν ο ιερέας Γεώργιος Καμπασιώτης Σακελλάριος ...
 • Η δολοφονία του Αθανάσιου Μαργέλη

  256 ΕμφανίσειςSuper User
  Η δολοφονία του Αθανάσιου Μαργέλη Ο δήμαρχος Αθανάσιος Θ. Μαργέλης έχοντας κλείσει τον κύκλο του στα δημοτικά και πολιτικά πράγματα της ΒΟΥΦΡΑΔΑΣ ιδιώτευε γέρος πια στο σπίτι του στο χωριό Μαργέλη. Ε...
 • Η ΒΟΥΦΡΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΣΑΛΙΚΙ ΤΗΣ ΜΕΘΩΝΗΣ

  219 ΕμφανίσειςSuper User
  Η ΒΟΥΦΡΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΣΑΛΙΚΙ ΤΗΣ ΜΕΘΩΝΗΣ Από το 1460 μέχρι το 1770, πρωτεύουσα της Πελοποννήσου είχαν κάνει οι Τούρκοι το Ναύπλιο. Το 1770 που ξέσπασαν στην Πελοπόννησο τα Ορλωφικά, οι Τούρκοι μετέφεραν τ...
 • Η πρώτη Ενετοκρατία στη Βουφράδα

  317 ΕμφανίσειςSuper User
  Η πρώτη Ενετοκρατία στη Βουφράδα Το 1205 οι Φράγκοι κατέλαβαν το πριγκιπάτο της Αχαΐας και έγιναν κύριοι της Πελοποννήσου, εκτός από ένα μικρό κομμάτι της Πυλίας που ήταν στα χέρια των Ενετών. Το 120...
 • Θεόδωρος Μαργέλης δήμαρχος το 1852

  213 ΕμφανίσειςSuper User
  Η πρώτη Ενετοκρατία στη Βουφράδα Ο Θεόδωρος Μαργέλης διορίστηκε με το Β.Δ της 28ης Φεβρουρίου 1852 ΦΕΚ .14/4/1852 σαν αξιωματικός της Επανάστασης του 1821 με Δημαρχιακούς Παρέδρους τους επίσης αγωνισ...
 • Καταγγελία στη Βουλή για τη Βουφράδα το 1847

  226 ΕμφανίσειςSuper User
  Καταγγελία στη Βουλή για τη Βουφράδα το 1847 Η καταγγελία δεν αφορά το σήμερα αλλά την περίοδο του έτους 1847 και δημοσιεύτηκε  στην αθηναϊκή εφημερίδα «Ελπίς», αριθμό φύλλου 406, 12 Ιουλίου 1847. Ας...
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΦΡΑΔΑΣ

  242 ΕμφανίσειςSuper User
  Καταγγελία στη Βουλή για τη Βουφράδα το 1847 Αθανάσιος Μαργέλης-Αναστάσιος Τσαπόγας:Δυο πετυχημένοι δήμαρχοι...Μετά την αποχώρηση ,ύστερα από 12 χρόνια στον δημαρχιακό θώκο του Νίκου Σκαλτσή ,τον Δήμ...
 • Βουφράδα & Εκπαίδευση το 1904

  226 ΕμφανίσειςSuper User
  Βουφράδα & Εκπαίδευση το 1904 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 223/8-10-1905 στο δήμο ΒΟΥΦΡΑΔΑΣ το 1904 λειτουργούσαν τα σχολεία:    Χατζή: Δημοτικό Σχολείο στο οποίο υπηρετούσε ο Βασίλειος Γιόκαρης δευτεροβάθμ...
 • Ματιές στο χτές

  225 ΕμφανίσειςSuper User
  Ματιές στο χτές 20/08/1907Εις το Χατζή της Βουφράδος ο Θ.Θεοδωρακόπουλος μετά των αδελφών του Μιχαήλ και Περικλέους ,εφόνευσαν δια γκρά τον Σπυρ. Μαρινόπουλον17/11/1909Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ...
 • Eτος 9ον: 423 - 422 π.χ.

  214 ΕμφανίσειςSuper User
  Eτος 9ον: 423 - 422 π.χ. Ετησία ανακωχή Λακεδαιμονίων και ΑθηναίωνΕις την αρχήν αμέσως του επομένου έαρος, οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι συνωμολόγησαν ανακωχήν ενός έτους. Οι Αθηναίοι, διότι εσκέφ...

Welcome to ladbrokes bonus codes information.